Let’s Sing Trasna na dTonnta

In this lesson, you’ll listen to Siobhán sing Trasna na dTonnta and you’ll have your first chance to sing along with her!

Curfá
Trasna na dtonnta, dul siar, dul siar,
/Trass-na nah dun-ta, dull sheer, dull sheer/
Over the waves, going west, going west!
Slán leis an uaigneas ‘is slán leis an gcian;
/Slawn lesh on weg-ness iss slawn lesh on geen/
Good-bye to loneliness and to the distant remoteness;
Geal é mo chroí, agus geal í an ghrian,
/Gyal ey muh khree, ah-guss gyal ee on ghreen/
Bright is my heart and bright is the sun,
Curfá
Geal a bheith ag filleadh go hÉirinn!
/Gyal ah veh egg fill-eh guh Hay-rin/
Happy to be returning to Ireland!
Chonaic mo dhóthain de thíortha i gcéin,
/Hun-ik muh ghoh-hen jeh heer-ha ih gayn/
I saw my fill of countries abroad,
Ór agus airgead, saibhreas an tsaoil,
/Ohr ah-guss ar-eh-ged, sev-res on teel/
Gold and silver, the wealth of the world,
Éiríonn an croí ‘nam le breacadh gach lae
/Eye-ree-un on kree ‘nom leh brak-ah gokh lay/
My heart rises in me with the break of each day,
‘S mé a’ druidim le dúthaigh mo mhuintir!
/Smay dridgim leh doo-he muh ween-chur/
As I draw closer to the land of my people!
Curfá
Muintir an Iarthair ‘siad cairde mo chroí,
/Mween-chur on Eer-her sheed kawr-jeh muh khree/
People of the West, they’re the friends of my heart,
Fáilte ‘is féile bheidh romham ar gach taobh.
/Fawl-cheh iss fay-leh vy roh-um air gokh teev/
Welcome and celebration awaits me on every side.
Ar fhágaint an tsaoil seo, sé ghuidhim ar an Rí
/Air aw-gentch on tseel shuh, shay ghweem air on Ree/
Leaving this life I pray to the Lord
Gur leosan a shínfear i gcill mé.
/Gur lyoh-san ah heen-her i gill may/
That it’s with them I’ll be stretched in the graveyard!
Curfá
Ar mo thriall siar ó éirigh mo chroí
/Air muh hreel sheer oh eye-ree muh khree/
On my journey – oh! my heart rises!
An aimsir go hálainn is tonnta deas réidh
/On am-sher guh haw-len iss tun-ta jass ray/

The weather is beautiful and the waves are settled
Stiúradh go díreach go dúthaigh mo chliabh
/Schoor-ah guh jee-rukh guh doo-he muh khleev/
Steering directly to land of my bosom
‘S bheidh mé in Éirinn amárach!
/Svy may inn Ey-rinn ah-maw-rukh/
And I’ll be in Ireland tomorrow!